Utetjänst arbetar inte bara för att göra omgivningen grönare utan vi arbetar även för att göra miljön grönare.
Vår miljöpåverkan är något vi tar på allvar och vi, i den mån det är möjligt, arbetar och eftersträvar efter att göra den så liten som möjligt.
Ett tecken på detta är vårt miljöledningssystem för kemisk ogräsbekämpning. Miljöledningssystemet är baserat på och följer ISO 9001 och ISO 14001. Detta säkerställer att vi arbetar efter gällande lagar och regler samtidigt som allt dokumenteras.

Detta för vår och er skull och inte minst för framtidens skull.

Vad gäller fordonsparken så i samband med att den uppdateras med nya fordon så arbetar vi aktivt för att hitta de alternativ som är bäst för miljön samtidigt som det skall passa in i vår verksamhet.

Miljöpolicy
Som en naturlig del av vårt arbete skall vi bedriva ett aktivt och förebyggande miljöarbete som gynnar kretsloppssamhället.

Vi skall sätta fokus på en optimerad energianvändning och vid all nyanskaffning skall vi ställa relevanta miljökrav .

Vi skall minst följa gällande miljölagstiftning och andra regler och krav som vi berörs av samt inspireras av samhällets och kundens krav och förväntningar.

Vi skall påverka miljön på ett positivt sätt genom att begränsa och förebygga utsläpp till luft, mark och vatten.

De produkter som vi arbetar med skall ge minsta möjliga miljöpåverkan genom ett genomarbetat system för bästa produktval.
Vi skall genom vårt miljöarbete bidraga till en långsiktig hållbar utveckling.


 Utetjänst i Sverige AB